Burs Yönetmeliği

Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı ( Hikev) Burs Yönetmeliği…

BURS YÖNETMELİĞİ

Gaye, Kapsam ve Tanımlar:

Madde 1 – Bu yönetmelik, vakıf senedimizin gaye maddesi çerçevesinde her seviyede öğrenim gören ( Üniversite ) öğrenci ve araştırmacıların gelişmelerine ve başarılarına katkıda bulunmak maksadıyla öğrencilere burs veya eğitim yardımı verilmesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu yönetmelik, Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği ile bunların kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Tanımlar:

Madde 3 – Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf:  Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı’nı,

Yönetim Kurulu:  Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Burs Komisyonu:  Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı Burs Komisyonu’nu,

Burs: Öğrenci veya araştırmacıya düzenli olarak verilen karşılıksız parayı,

Eğitim Yardımı: Öğrenci veya araştırmacıya talep doğrultusunda, ihtiyacına göre periyodik olmadan verilen karşılıksız parayı,

Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu, bir kuruma bağlı olarak araştırma yapan öğrencilerin bağlı oldukları kurumdan verilen başarı değerlendirmesini ifade eder.

Bursiyer: Burs almaya hak kazanan öğrenci veya araştırmacıyı ifade eder.

Madde 4 – Bursiyer öğrenci;

 1. Lisans öğrencileri,
 2. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri,
 3. Yabancı uyruklu öğrencilerden, eğitimin her kademesinde bulunan öğrenci ve araştırmacıları ifade eder.

Burs Komisyonu:

Madde 5 – Yönetim Kurulu, burs verme işlemlerini düzenlemek üzere kendi içinden veya uygun göreceği en az üç kişilik bir burs komisyonu teşkil eder.

 

Burs Müddeti:

Madde 6 –

 1. Hak edilen burs müddeti bir eğitim yılını kapsar. Her yıl yeniden müracaat kabul edilir.
 2. Standart burs süresi, Ekim-Haziran arası toplam 9 (dokuz) aydır.
 3. Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin bursu ise aldıkları eğitime bağlı olarak Türkiye’de kaldıkları müddetçe sürdürülür.

İstenilecek Belgeler:

Madde 7 – Vakıf bursiyeri olmaya hak kazanan öğrenciler aşağıdaki belgeleri vakıf merkezine teslim eder.

 1. Burs Başvuru Formu (Vakıf merkezinden verilir.)
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Ara Sınıflar için Not Durum Belgesi
 4. Nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Sabıka Kaydı
 6. 1 Adet Fotoğraf
 7. Vakfın gaye maddeleri çerçevesinde yaptığı/yapılan hizmetlerde ve kurduğu müesseselerde gönüllü olarak yer alma Başvuru Formu

Bursun Şekli:

Madde 8 – Burslar geri ödemesiz ve karşılıksızdır. Burs miktarları; bursiyerlerin öğrenim kademeleri, akademik seviyeleri, üstün başarısı, gelişim program ve kurslarına katılımı, ihtiyaç derecesi, Vakfın gaye maddeleri çerçevesinde yaptığı/yapılan hizmetlerde ve kurduğu müesseselerde hizmette gönüllü olarak yer alma durumuna, medeni durumları ve uyruğuna göre her yıl Ekim aylarında belirlenir.

Burs Başvurusu:

Madde 9 – Burs almak isteyen öğrenciler, burs başvuru formu ile müracaat ederler.

Belge İsteme:

Madde 10 – Vakfa burs almak için zamanında başvuruda bulunan öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde vakıf merkezine vermekle yükümlüdür.

Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi ve Burs Tahsisi:

Madde 11 – Burs komisyonu, belge ve gerektiğinde beyanlar ve mülakat ile müracaatları değerlendirir ve kanaatini Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip burs işlemleri uygulamaya konulur.

Belge ve Durum Araştırması:

Madde 12 – Vakıf gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda gerçeğe aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

Burs Verilemeyecek Öğrenciler:

Madde 13 –

 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler.
 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.
 • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.

Bursun Kesilme Durumları:

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi:

Madde 14 – Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir. Lisans eğitiminde üç ders ve üzeri zayıfı olan öğrenci başarısız kabul edilir. Yüksek lisans ve doktora süresi bir eğitim yılını aşkın olduğu için her yıl eğitim yılı başında yeniden değerlendirilir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 15 Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 16 – Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle Bursun Kesilmesi:

Madde 17 – Üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma ve/veya yasaya aykırı madde kullanan ve/veya illegal örgütler ile ilişkisi bulunan vb. sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca yüz kızartıcı bir suçtan ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

Mağduriyetin Ortadan Kalkması:

Madde 18 – Mağduriyeti sebebiyle burs alan öğrencilerin, mağduriyetinin ortadan kalkması durumunda bursu kesilir.

Uygulama:

 

Burs yönetmeliği, Vakıflar Kanunu, Maliye Bakanlığı Tebliğleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Tamimleri ile Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararları ışığında Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı burs komisyonu tarafından yürütülür.

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 19 – Bu yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında burs komisyonu yetkilidir.

Madde 20 – Burs komisyonu her yıl Eylül-Ekim aylarında burs miktarları ile ilgili teklif çalışması hazırlar, yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunun onayı ile uygulamaya konur.

Yürürlük:
Madde 21 –
Bu yönetmelik Hacı İsmail Kurt Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nun ………… tarih ve ……….. nolu kararına istinaden hazırlanmıştır.

Başkan                                   Başkan Yardımcısı                             Üye                

Üye                                         Üye                                         Üye